Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłaś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego oddaję w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących.

Administrator danych osobowych zarządza wieloma stronami internetowymi, w tym tak zwanymi „landing page’ami”, które są uruchamiane na potrzeby określonego produktu, usługi, wydarzenia itp. — w dalszej części Polityki będę je określać jako „Stronę”. Zasady przetwarzania danych osobowych są bardzo podobne w przypadku każdej Strony, dlatego dla jak największej przejrzystości i spójności stworzyliśmy jedną Politykę prywatności, w której zostały opisane informacji dotyczące Twoich danych.

Korzystanie z bloga i strony internetowej https://spa4soul.com/ oraz sklepu internetowego pod nazwą „Sklep Mocy” oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Jako Użytkownik zapoznaj się z jej postanowieniami. Informuję Cię w nich, w jaki sposób troszczę się o dane Użytkowników, jak je przetwarzam, komu je powierzam i wiele innych ważnych kwestii związanych z danymi osobowymi. Na samym dole strony znajdziesz również informacje dotyczące przetwarzania danych na potrzeby newslettera.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES SPA4SOUL.COM

Właścicielem www.spa4soul.com i administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, jest Martyna Jakubowska Spa dla DUSZY z siedzibą pod adresem: ul. Poziomkowa 12, 49-120 Dąbrowa, adres poczty elektronicznej: dziendobry@jakubowskamartyna.pl. („Administrator”)
Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu.

1. DANE OSOBOWE

 1. Właścicielem www.spa4soul.com i administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, jest MARTYNA JAKUBOWSKA Spa dla DUSZY z siedzibą pod adresem: ul. Poziomkowa 12, 49-120 Dąbrowa, Polska, adres poczty elektronicznej: dziendobry@jakubowskamartyna.pl. („Administrator”)
 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu internetowego jest środkiem wdrożonym przez Administratora, którego celem jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych udostępnionych Administratorowi przez podmioty danych, a nadto informowanie podmiotów danych o obowiązującej w przedsiębiorstwie prowadzonym przez Administratora procedurze postępowania z danymi osobowymi, w tym w szczególności o celach i podstawach prawnych przetwarzania oraz kategoriach odbiorców, którym dane osobowe przetwarzane przez Administratora są dalej przekazywane, oraz realizacja przez Administratora wobec Podmiotów danych obowiązku informacyjnego wynikającego z treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwane dalej „RODO”) w pozostałym zakresie.
 2. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego.
 4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją, zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego, dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.
 5. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Definicje:
  • Administrator – Martyna Jakubowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Martyna Jakubowska Spa dla Duszy, pod adresem ul. Poziomkowa 12, 49-120 Dąbrowa, NIP: 7312027892 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
  • Strona i/lub Sklep internetowy – strona internetowa, blog i sklep internetowy znajdujące się pod adresem https://spa4soul.com .
  • Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni. Szczegółowe informacje na temat wysyłki Newslettera znajdują się w dalszej części niniejszej polityki prywatności.
  • Konto Użytkownika lub Konto – konto Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu internetowego, umożliwiające dostęp do zakupionych szkoleń i produktów zgodnie z Regulaminem Sklepu, który Użytkownik jest zobowiązany zaakceptować podczas rejestracji Konta.
  • Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki newslettera, w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem.
  • RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
  • Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcę wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym. Przykładowo, jeżeli Usługobiorca zamierza korzystać z Konta, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Konta.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące Usługobiorcy lub jego przedstawicieli w następujących celach:
  • zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej,
  • wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych,
  • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych, egzekucyjnych i mediacyjnych,
  • udokumentowanie stosunków umownych w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych,
  • prowadzenie marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora, w tym za pośrednictwem korespondencji e-mailowej typu newsletter,
  • obsługa reklamacji i roszczeń wynikających z uprawnień z tytułu rękojmi
  • prowadzenie newslettera, systemu komentarzy, rozmowy typu chat online, obsługa zapytań przez formularz
  • przygotowanie, pakowanie i wysyłka towarów
  • realizacja zamówionych usług
 3. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców korzystających z Serwisu Internetowego:
  • imię i nazwisko Usługobiorcy,
  • adres poczty elektronicznej,
  • Nazwa Organizacji współpracującej,
  • Nazwa Oddziału Organizacji współpracującej,
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego, w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego oraz w jego Regulaminie.
 5. Dane osobowe dotyczące Usługobiorcy mogą być przekazywane do organów administracji publicznej lub do innych osób lub podmiotów trzecich – w zakresie w jakim i w przypadkach w których obowiązek ich udostępnienia nakładają na Administratora przepisy prawa. Ponadto, Dane osobowe dotyczące Usługobiorcy mogą być również przekazywane podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi z zakresu księgowości i rachunkowości oraz usług prawnych na podstawie odrębnej umowy.
 6. Administrator oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem powierzonych mu danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. Administrator dokonuje regularnej weryfikacji i aktualizacji stosowanych przez niego środków technicznych i organizacyjnych, tak aby zapewnić powierzonym danym osobowym adekwatny stopień ochrony.
 7. Administrator oświadcza, że celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wprowadził Politykę Ochrony Danych Osobowych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest środkiem wdrożonym przez Administratora zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 RODO, którego celem jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie prowadzonym przez Administratora procedury postępowania z danymi osobowymi, w oparciu o którą ich przetwarzanie przez Administratora odbywać się będzie się zgodnie z RODO.
 8. Przetwarzanie danych osobowych w ramach celów wskazanych powyżej w punkcie 3 ust. 2 obejmuje w szczególności ich zbieranie, modyfikowanie, przechowywanie, przeglądanie, aktualizowanie, analizowanie, i archiwizowanie.
 9. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane, związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego (np. liczba Usługobiorców) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające z Serwisu.
 10. Dane osobowe dotyczące Usługobiorcy będą przechowywane przez Administratora przez następujący okres:
  • w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą prawną ich przetwarzania przez Administratora jest fakt, iż jest ono niezbędne do prawidłowego wykonania umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tejże umowy,
  • w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą ich przetwarzania przez Administratora jest prawnie uzasadniony interes – do czasu odpadnięcia tej podstawy przetwarzania, w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń Administratora oraz roszczeń Usługobiorcy wynikających z łączącego ich stosunku prawnego, zakończenia bytu prawnego Administratora lub prawomocnego albo ostatecznego ustalenia lub zasądzenia lub zaspokojenia lub obrony roszczenia lub innego uprawnienia Administratora lub Usługobiorcy w postępowaniu sądowym, arbitrażowym, administracyjnym, sądowoadministracyjnym, egzekucyjnym lub mediacyjnym,
  • w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą ich przetwarzania jest to, iż jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – do czasu odpadnięcia tej podstawy przetwarzania.

4. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
  • realizacja podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego, takich jak: identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania oraz przechowywanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
  • dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka strony);
  • zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych, dostępnych na rynku, domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  • w przeglądarce Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  • w przeglądarce Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/W%25C5%2582%25C4%2585czanie%20i%20wy%25C5%2582%25C4%2585czanie%20obs%25C5%2582ugi%20ciasteczek
  • w przeglądarce Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-us/hub/4338813/windows-help
  • w przeglądarce Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
  • w przeglądarce Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
  • w przeglądarce Microsoft Edge – https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
 6. Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
 7. Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z usług Google AdWords dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w celu dostosowania reklamy w wyszukiwarce Google. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
 8. Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z usług FaceBook Pixel dostarczanych przez firmę FaceBook Inc. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.
 9. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:
  • współprace z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
  • lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.
  • Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo: Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation
  • Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. Działalność w social mediach – facebook/ instagram/pinterest/youtube/tiktok. Administratorem danych osobowych Użytkownika na stronach zwanych fanpage na facebook/instagram/pinterest/youtube/tiktok oraz stworzonych grupach na Facebooku w serwisie Facebook (dalej jako Fanpage) jest Administrator. Dane osobowe Użytkownika podawane na Fanpage będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage. Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi Fanpage. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie Fanpage. Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka.W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować Fanpage. Administrator nie będzie jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących od Administratora a związanych z Fanpage. Administrator widzi dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage Administratora, serwisowi IT, wirtualnej asystentce. Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej polityce prywatności. Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka. Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Użytkownika. Nie będą jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika). Powyższe zasady związane z danymi w ramach portalu Facebook stosuje się również do portalu Instagram, Pinterest, YouTube oraz TikTok.

5. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego danych osobowych, niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej w punkcie 3 ust. 2 lit a) jest to, iż jest ono niezbędne do wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej w punkcie j3 ust. 2 lit. b) est to, iż jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w pozostałych celach wskazanych powyżej w punkcie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

6. PRAWA PODMIOTU DANYCH ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

A. Prawo do informacji
 1. Administrator, podczas pozyskiwania danych osobowych, jest zobowiązany podać osobie, od której dane pochodzą, wszystkie następujące informacje:
  • swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela,
  • gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
  • cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania,
  • informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją,
  • gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
  • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
  • informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
 2. Jeżeli Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zobowiązany jest on poinformować podmiot danych o tym innym celu oraz udziela jemu wszelkich innych stosownych informacji.
B. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
C. Prawo dostępu do danych osobowych
 1. Podmiot danych jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące jego Dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  • cele przetwarzania;
  • kategorie odnośnych danych osobowych;
  • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  • informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od podmiotu danych – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 2. Administrator jest zobowiązany dostarczyć Podmiotowi danych kopię Danych osobowych. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli Podmiot danych zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
D. Prawo do żądania sprostowania i usunięcia danych osobowych
 1. Podmiot danych ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, podmiot danych ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 2. Podmiot danych jest uprawniony do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • podmiot danych cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • podmiot danych wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub podmiot danych wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 3. Uprawnienia podmiotu danych wskazane w punkcie 2 powyżej nie obowiązują w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) RODO i art. 9 ust. 3 RODO do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że uprawnienie to uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania.
 4. Administrator jest zobowiązany do przekazania podmiotowi danych informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie znacznego wysiłku.
E. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 1. Podmiot danych ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w następujących przypadkach:
  • Podmiot danych kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie ich prawidłowości,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Podmiot danych sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, domagając się w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne podmiotowi danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • Podmiot danych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu podmiotu danych.
 2. Administrator jest zobowiązany do przekazania podmiotowi danych informacji o ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie znacznego wysiłku.
F. Prawo do przenoszenia danych osobowych
 1. Podmiot danych jest uprawniony do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe dostarczone Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz a) w oparciu o zgodę podmiotu danych lub b) jest niezbędne dla wykonania umowy.
 2. Wykonując uprawnienie określone powyżej, podmiot danych ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Uprawnienie to nie może również niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych podmiotów.
G. Prawo do sprzeciwu i prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach
 1. Podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego, podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 3. Jeżeli podmiot danych wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, podmiot danych ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego jego danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 5. Podmiot danych ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa, chyba że decyzja ta jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a Administratorem; jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów podmiotu danych lub opiera się na wyraźnej zgodzie podmiotu danych.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego.
 2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione:
  • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
  • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła;
  • Certyfikat SSL
  • Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników
  • Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne
  • W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa
  • Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności w sprawach związanych z postanowieniami niniejszej polityki prywatności, Usługobiorca powinien kontaktować się z Administratorem przy zastosowaniu następujących danych kontaktowych:
  MARTYNA JAKUBOWSKA Spa dla DUSZY ul. Poziomkowa 12, 49-120 Dąbrowa, Polska, adres poczty elektronicznej: dziendobry@jakubowskamartyna.pl

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator MARTYNA JAKUBOWSKA  SPA DLA DUSZY (ul. Poziomkowa 12, 49-120 Dąbrowa, Polska)
Cele przetwarzania • składanie ofert dostawy towarów lub usług przez MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY
• realizacja zamówień i sprzedaży towarów lub usług MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY
• zawarcie i realizacja umowy gospodarczej zawartej z MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY
• wystawianie dokumentów rozrachunkowych
• monitorowanie wykonywania zlecenia
• realizacja obowiązków prawnych ciążących na MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY DUSZĄ związanych z obsługą zawartej umowy gospodarczej
Dane przetwarzane imię i nazwisko, email, telefon, adres dostawy,
Podstawa prawna przetwarzania • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z realizacją umowy zawartej przez Panią/Pana z MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY lub realizacji Pani/Pana żądań zgłoszonych przed zawarciem umowy z MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY [art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
• przetwarzanie Pani/Pana pozostałych danych osobowych zebranych w kwestionariuszu osobowym jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
• Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
• Upoważnieni pracownicy MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY
• Podmioty wykonujące na rzecz MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY usługi: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY
Kategorie odbiorców danych • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
• Upoważnieni pracownicy MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY
• Podmioty wykonujące na rzecz MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY usługi: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY
Okres przechowywania danych • Do czasu realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z MARTYNA JAKUBOWSKA SZTUKA Z DUSZĄ
• 5 lat – do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY (na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018.395 t.j. z dnia 20 lutego 2018 roku))
• 3 lata – po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Pani/Pana umowy z MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY
Prawa związane z przetwarzaniem • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
• Prawo do przenoszenia danych osobowych.
• Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Prawo do sprzeciwu.
• Kontakt w sprawie RODO: MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY (ul. Poziomkowa 12, 49-120 Dąbrowa, Polska), email: dziendobry@jakubowskamartyna.pl
Informacje dodatkowe • Podanie danych przed zawarciem umowy z MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia przez Panią/Pana umowy z MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY .
• W przypadku zawarcia umowy gospodarczej z MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są bez konieczności uzyskania Pani/Pana zgody, w związku z realizacją zawartej z MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY umowy.
• Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
• W oparciu o Pani/Pana dane osobowe MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NEWSLETTER

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby komunikacji marketingowej przez MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY (ul. Poziomkowa 12, 49-120 Dąbrowa, Polska)
Cele przetwarzania Marketing bezpośredni towarów i usług oferowanych przez MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY
Podstawa prawna przetwarzania Realizowany przez MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY prawnie uzasadniony interes: podejmowanie działań z zakresu marketingu bezpośredniego [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
Kategorie odbiorców danych • Podmioty wspierające MARTYNA JAKUBOWSKA SZTUKA Z DUSZĄ w podejmowaniu działań z zakresu marketingu bezpośredniego
• Pracownicy MARTYNA JAKUBOWSKA SZTUKA Z DUSZĄ.
Okres przechowywania danych Dane będą przechowywane przez okres podejmowania przez  MARTYNA JAKUBOWSKA SPA DLA DUSZY  działań z zakresu marketingu bezpośredniego, jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Prawa związane z przetwarzaniem • Prawo do żądania od MARTYNA JAKUBOWSKA SZTUKA Z DUSZĄ dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (zapomnienia) lub ograniczenia przetwarzania.
• Zgodę cofnąć może Pani/Pan na stronie www.jakubowskamartyna.pl lub skontaktować się za pomocą adresu e-mail: dziendobry@jakubowskamartyna.pl
• Prawo do przenoszenia danych osobowych.
• Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Prawo do sprzeciwu.
• Kontakt w sprawie RODO: MARTYNA JAKUBOWSKA SZTUKA Z DUSZĄ (ul. Poziomkowa 12, 49-120 Dąbrowa, Polska), email: dziendobry@jakubowskamartyna.pl
Informacje dodatkowe • Podanie danych, login, email, przed zawarciem umowy z MARTYNA JAKUBOWSKA SZTUKA Z DUSZĄ nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez MARTYNA JAKUBOWSKA SZTUKA Z DUSZĄ kontaktu z Panią/Panem.
• Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez MARTYNA JAKUBOWSKA SZTUKA Z DUSZĄ do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
• W oparciu o Pani/Pana dane osobowe MARTYNA JAKUBOWSKA SZTUKA Z DUSZĄ nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera, lub po prostu kontaktując się ze mną.

Shopping Cart
Scroll to Top